xxxx
102018-01
Kendo Ontario’s New Year Godo Keiko Jan 13th 2018
062017-12
Shinji Shimizu Sensei and Yoichi Sawada Sensei Visit Mon Dec 4, 2017
032017-12
Detroit Open Kendo Tournament Invitation
032017-12
2018 UofT Kendo Tournament - March 10th, 2018
282017-11
Sun Dec 10 JCCC Kendo “Club Tournament” and Potluck Lunch
122017-11
JCCC Kendo Senior Tournament 2017 Saturday, November 25th
122017-11
The 2018 FIK North America Shimpan Seminar Feb 10-11 2018
092017-10
CKF Eastern Fall Examinations on Sunday November 26th 2017
092017-10
3rd Annual Markham Rensei-kai October 14
092017-10
2017 Fall Ontario Junior Kendo Tournament Sunday, October 22nd.